Miniomsorgen

Barn og familie

Omsorg for våre barn

Et lite blikk på endringene i barneomsorgen i Norge.

Kvinners rolle i samfunnet har endret seg de siste 30 årene og det betyr også at barneomsorgen har endret seg. Før var det slik at kvinner var hjemme hele dagene og dermed hadde hoved omsorg for barna, ettersom fedrene gjerne var de som var ute og jobbet for å skaffe penger. Så hva er det egentlig som har endret seg?

Kvinner ut i arbeid

Kvinner begynte så smått å komme seg ut i arbeidslivet på 50-60 tallet og sakte men sikkert utviklet også samfunnet seg slik at de fleste familier hadde behov for å ha dobbel inntekt for å klare seg.  Dette førte til at det ble stadig mer aktuelt at kvinner jobbet 100% stillinger på 80 og 90-tallet. Det som så skjer er at barna i praksis er uten foreldre i fra tidlig på morgenen til sent på ettermiddagen. Da er det bra at det kom et tilbud som gjorde det hele mye bedre for både barn og voksne.

Barnehage

Det ble etter hvert nødvendig med et omsorgstilbud til barna, for både mor og far jobbet, ergo ingen av dem kunne være hjemme å ta vare på barna. I noen tilfeller var den eldre generasjonen på pletten og barna vokste opp med timesvis hos besteforeldre hver eneste dag. Men det var jo ikke alle som hadde denne muligheten. Så kom barnehagene på banen. Her var det muligheter for barn helt ned til bare noen måneders alder å tilbringe dagene. Men hva skulle barna gjøre?

Pedagogikk og læring

Etter hvert så stadig flere at disse timene på dagen var muligheter til å påvirke barnet og dets læring i positiv retning. Pedagogikken gjorde sitt inntog og man lærte stadig mer om barn og barns utvikling gjennom utviklingspsykologien. Man gjenkjente forskjellige stadier i utviklingsprosessen, og kunne etter hvert tilpasse all læring etter hvilket stadiet barna var på. Dette ble spesielt knyttet til alder, men i dag arbeider man i pedagogikken ut ifra individ ikke nødvendigvis alder.

Etter hvert som man lærte mer om barns utvikling, så fikk man også kunnskap om barn og deres omsorgsbehov. Det ble gjennomført mange forskningsprosjekt som handlet om hvorvidt det påvirket barna negativt om en eller begge foreldrene jobbet. Det ble også sett på forskjeller med tanke på om den ene forelderen var viktigere for barna å ha kontakt med eller om det ikke betydde noe hvem som ga barnet omsorg.

Pappapermisjon

Forskningen har vist at barn har godt av å knytte nære bånd til både mor og far i tidlig alder. Gjerne så tidlig så mulig. Her i Norge svarte vi på denne kunnskapen med å etter hvert tilby svangerskapspermisjon til både mor og far. Og det tilbys forskjellige ordninger. Som far må du ta minst 6 uker permisjon, hvilket kalles fedrekvoten. Eller begge foreldrene kan benytte seg av tidskonto ordning. Denne ordningen fokuserer på redusert arbeidstid slik at man kan være veldig mye hjemme med barnet det første året av barnets liv.